SON EKLENENLER

YÖK'ten 50-d'lilere ek süre konusunda Genelge!

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversitelere 50-d'lilere ek süre konusunda genelge gönderdi.
21 Kasım 2022 18:19

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tüm devlet üniversitelerine genelge gönderdi. Genelgede; 50-d'lilere ek süre verilmesi konusuna açıklık getirildi.

Söz konusu madde hükümlerinin uygulanmasında; 1-  2547  sayılı  Kanunun  50  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendi  kapsamında  olup  bu kanunun  35  inci  maddesi  kapsamında  geçici  kadro  tahsisi  yapılan  ve  doktora  veya  sanatta  yeterlik eğitimlerini  tamamlayan  araştırma  görevlilerinin,  mezuniyet  tarihi  itibarıyla  kadro  iadesinin  yapılmış sayılmasına  ve ivedilikle  kadrolarının  bulunduğu  üniversitelerce atamalarının  yapılarak en geç 30 gün içinde göreve başlamalarının sağlanmasına,  bu  kapsamda  kadro  iadesi  yapılanların  bilgisinin Başkanlığımıza bildirilmesine, 2-  2547  sayılı  Kanunun  50  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendi  kapsamında  olup  bu kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılan ve lisansüstü eğitimlerini başarısızlık nedeniyle veya kadroya atanma zamanında yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca azami eğitim süreleri içinde  tamamlayamayan  araştırma  görevlilerinin  kadro  ile  ilişiklerinin  2547  sayılı  Kanunun  35  inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılan  (görevlendirildikleri) kurum tarafından kesilerek boşalan kadroların iade işlemlerinin başlatılmasına, 3- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olup doktora veya  diş  hekimliğinde,  eczacılıkta  ve  veteriner  hekimlikte  uzmanlık  ya  da  sanatta  yeterlik  eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin kadro ile ilişiklerinin resmi mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl süre ile uzatılmasına,

4-  Süresi  bir  yıl  uzatılan  2547  sayılı  Kanunun  50  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendi kapsamındaki  araştırma  görevlilerinin  kadro  ile  ilişiklerinin  son  kez  bir  yıl  daha  uzatılması  için Senatolarca  performansa  dayalı  kriterlerin  belirlenmesine  ve  bu  kriterlerin  bu  kapsamdaki  araştırma görevlilerine duyurulmasına, 5- Bir yıllık süre sonunda kadrosunun bulunduğu üniversitenin Senatosunca belirlenen performans kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu ile ilişiklerinin son kez bir yıl süreyle uzatılmasına, 6-  Doktora  veya  diş  hekimliğinde,  eczacılıkta  ve  veteriner  hekimlikte  uzmanlık  ya  da  sanatta yeterlik  eğitimi  mezuniyetinden  sonraki  toplamda  en  fazla  iki  yıllık  araştırma  görevlisi  kadrosunda bulunma  süresinin  hastalık,  askerlik,  doğum  izni,  aylıksız  izin  vb.  mazeretlerle  herhangi  bir  şekilde  uzatılmamasına, 7- Kadroda bulunma süresi uzatılan araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi kapsamında görevlendirilmemesine, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında ise toplamda en fazla 3 ay görevlendirilebilmesine, 8- Doktor öğretim üyesi kadrolarına atamadaki %30 kotasının uygulanmasında; a) İlana çıkılan üniversitede, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek son iki takvim yılında doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan araştırma görevlisi sayısının bir bütün olarak dikkate alınmasına, b)  Kota  sayısının  küsuratlı  olması  hâlinde,  0.5'in  altındaki  küsuratların  dikkate  alınmamasına, bunu aşan küsuratların ise yukarıya tamamlanmasına, c)  2547  sayılı  Kanunun  ek  38  inci  maddesinin  birinci  fıkrası  uyarınca  Senatoca  belirlenen  ve Yükseköğretim  Kurulunca  onaylanan  performansa  dayalı  kriterleri  sağlayan  araştırma  görevlilerinin doktor  öğretim  üyesi  kadrolarına  başvuru  haklarının  doktora/sanatta  yeterlik  mezuniyet  tarihinden itibaren 2 (iki) yıl sonra sona ermesine, ç)  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  uyarınca  doktor  öğretim  üyesi kadrosunun ilan edilmek üzere Resmî Gazete'ye gönderilme tarihi esas alınarak, ilan metninde, kadroya 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya  sanatta  yeterlik  eğitimlerini  üniversite  bünyesinde  tamamlayanların  başvuru  hakkının  bulunup bulunmadığı hususunun belirtilmesine, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 6/10/2022 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dağıtım: Tüm Devlet Üniversitelerine 

Süleyman Necati AKÇEŞME Başkan a. Genel Sekreter

 

 

AKADEMİ DÜNYASI

ÇALIŞMA HAYATINDAN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER